Τετάρτη 08/02/2023

Δήμος Βόλβης : Αρχίζει ο καθαρισμός ρεμάτων και χειμάρρων

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και του δήμου Βόλβης.

Προγραμματική σύμβαση που αφορά στον καθαρισμό ρεμάτων στις κοινότητες Περιστερώνα και Στίβου υπεγράφη από την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Βούλα Πατουλίδου και τον Δήμαρχο Βόλβης κ. Διαμαντή Λιάμα.

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών, για την υλοποίηση εργασιών καθαρισμού των ρεμάτων-χειμάρρων στις κοινότητες Περιστερώνα και Στίβου, δεδομένου ότι:

α) Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα ουσιαστικά

και χρονικά, καθ΄ ότι αφορά τον καθαρισμό των ρεμάτων – χειμάρρων στις

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η συνεργασία των δύο συμβαλλόμενων μερών, για την υλοποίηση εργασιών καθαρισμού των ρεμάτων-χειμάρρων στις κοινότητες Περιστερώνα και Στίβου, δεδομένου ότι:

α) Η υλοποίηση των εργασιών κρίνεται αναγκαστική και επείγουσα ουσιαστικά

και χρονικά, καθ΄ ότι αφορά τον καθαρισμό των ρεμάτων – χειμάρρων στις κοινότητες Περιστερώνα και Στίβου.

β) Υπάρχει αδυναμία χρηματοδότησης της υπηρεσίας από ιδίους πόρους του

Δήμου.

γ) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα η Μητροπολιτική

Ενότητα Θεσσαλονίκης διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την χρηματοδότηση του εν λόγω έργου προϋπολογισμού 30.997,52 ευρώ. (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) , που προέρχονται από το Πρόγραμμα

Επενδυτικών Δαπανών.

Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας Σύμβασης είναι η εκτέλεση της υπηρεσίας:

«Καθαρισμός ρεμάτων – χειμάρρων στις κοινότητες Περιστερώνα και Στίβου» και συγκεκριμένα:

Ο καθαρισμός των ρεμάτων από τη φυτική βλάστηση (χόρτα, καλάμια), προκειμένου να αποκατασταθεί η ροή.

Η απομάκρυνση μπαζών και σκουπιδιών που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων και που έχουν αποτεθεί στην κοίτη, την φορτοεκφόρτωσή τους και την μεταφορά τους προς αποκατάσταση και βελτίωση της παροχετευτικότητας.

Σημειώνεται ότι η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια επτά μήνες.

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Volvi

Σχετικά Αρθρα