Τετάρτη 24/04/2024

Διαγραφές Λογαριασμών με Ενστάσεις στη ΔΕΥΑ Βόλβης

Στην Ασπροβάλτα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος, σήμερα την 23η του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση 3μελής επιτροπή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βόλβης μετά την αριθμ. πρωτ. 5322/02-09-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της 3μελούς επιτροπής της Δ.Ε.Υ.Α.Β., που επιδόθηκε κανονικά σε όλους
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.1069/80 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4483/17.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, καθώς σε σύνολο
τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τα τρία δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΔΕΣΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ(ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3ΜΕΛΟΥΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
2. ΚΑΛΛΙΑΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΡΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς
Ώρα έναρξης συνεδρίασης: 14:00
Ώρα λήξης συνεδρίασης: 15:00
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Β. Πασχάλης
Αντώνης για την τήρηση των πρακτικών.
Η Πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης είπε, θέτω υπόψη σας τηνα.π. 5333/03-09-2021 εισήγηση του
τμήματος καταναλωτών που αφορά αιτήματα ενστάσεων των καταναλωτών.
Παρακαλώ για την εξέτασή τους και την λήψη σχετικής απόφασης.
Η τριμελής επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση λαμβάνοντας υπόψη την
α.π. 5333/03-09-2021εισήγηση του τμήματος καταναλωτών, τις διατάξεις Ν.
1069/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνει δεκτή την α.π. 5333/03-09-2021 εισήγηση του τμήματος καταναλωτών
και εγκρίνει τον συμψηφισμό και τακτοποίηση χρεωστικών και πιστωτικών
υπολοίπων με υπόχρεους τελών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της
Δ.Ε.Υ.Α.B. για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:
Ακυρώνει τους παρακάτω λογαριασμούς των συναλλασσόμενων ή
συμψηφίζει και ταχτοποιεί χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα με
υπόχρεους τελών για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:
1. Κ Χ (κωδ.28971) διαγραφή λογαριασμού αποχέτευσης 2021 ποσού
49,60€ διότι έχει προβεί σε αίτηση διακοπής και εκ παραδρομής
εκδόθηκε λογαριασμός.
2. Γ Ε (κωδ.28585) διαγραφή λογαριασμού αποχέτευσης 2021 ποσού
49,60€ διότι όπως προκύπτει από τα αρχεία της υπηρεσίας δεν είναι
συνδεδεμένος με το αποχετευτικό σύστημα και ουδέποτε πλήρωσε
τέλη αποχέτευσης τα προηγούμενα χρόνια.
3. Κ Φ (κωδ.29275) διαγραφή λογαριασμού αποχέτευσης 2021 ποσού
49,60€ διότι όπως προκύπτει από τα αρχεία της υπηρεσίας δεν είναι
συνδεδεμένος με το αποχετευτικό σύστημα και ουδέποτε πλήρωσε
τέλη αποχέτευσης τα προηγούμενα χρόνια.
4. Ε Ε (κωδ.28265) διαγραφή του λογαριασμού Απολλωνία 2020
εκκαθάριση ποσού 368,05€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/4225-4311) ποσού 29,90€ διότι οι ενδείξεις του δεν αντιστοιχούν
στις πραγματικές. Το υδρόμετρο του ήταν χαλασμένο ,δεν
λειτουργούσε σωστά με αποτέλεσμα τα αναγραφόμενα κυβικά να είναι
λανθασμένα. Κατόπιν σύστασης της υπηρεσίας ο καταναλωτής προέβη
στις 14/5/21 στην αντικατάσταση του υδρομέτρου χωρίς ωστόσο να
γίνει η ενημέρωση στην ηλεκτρονική εφαρμογή ύδρευσης της καρτέλας
του υδρομέτρου ώστε να διορθωθούν και οι ενδείξεις. Σύμφωνα με τα
ανωτέρω γίνεται διόρθωση του λογαριασμού Απολλωνία 2020
Εκκαθάριση χρεώνοντας τη μέση κατανάλωση των 3 προηγούμενων
ετών.
5. Π Σ (κωδ.32821) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2020
εκκαθάριση ποσού 29,95€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/2200-2200) ποσού 29,95€ διότι οι ενδείξεις του δεν αντιστοιχούν
στις πραγματικές. Ύστερα από αυτοψία που πραγματοποίησε η
υπηρεσία με αρ.πρωτ:4781/18.08.21 βρέθηκε ότι το υδρόμετρο του
κυρίου Π ήταν χαλασμένο και έχριζε αντικατάστασης.
Πραγματοποιήθηκε εκ νέου επανέλεγχος με αρ.πρωτ:5759/22.09.21
όπου διαπιστώθηκε πως ο κύριος Π πραγματοποίησε αλλαγή
υδρομέτρου ύστερα από σύσταση των υδρομετρητών. Βάση αυτοψίας
γίνεται διόρθωση του λογαριασμού με κωδικό 32821 “Aρέθουσα 2020
εκκαθάριση”, αφαίρεση των υπολειπομένων κυβικών που χρεώθηκε
και έκδοση εκ νέου λογαριασμού ο οποίος χρεώνει στον κύριο Π. Μ.Ο.
κυβικών.
6. Κ Α (κωδ 32342) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2020
εκκαθάριση ποσού 621,40€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/6936-7367) ποσού 340,40€ διότι βάση απόφασης 118/21 του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών. Αναδρομική χρέωση ποσού 126,47€ στον
λογαριασμό Αρέθουσα 2020 εκκαθάριση διότι βάση απόφασης 118/21
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών.
7. Κ Α (κωδ. 32311) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2020
εκκαθάριση ποσού 630,35€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/2646-3131) ποσού 399,75€ διότι βάση απόφασης 118/21 του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών. αναδρομική χρέωση ποσού 98,61€ στον
λογαριασμό Αρέθουσα 2020 εκκαθάριση διότι βάση απόφασης 118/21
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών.
8. Σ Δ (κωδ.33320) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2020
εκκαθάριση ποσού 190,20€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/2819-3015) ποσού 130,65€ διότι βάση απόφασης 118/21 του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών. αναδρομική χρέωση ποσού 51,73€ στον
λογαριασμό Αρέθουσα 2020 εκκαθάριση διότι βάση απόφασης 118/21
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών.
9. Χ Λ (κωδ. 31920) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2020
εκκαθάριση ποσού 229,60€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/5021-5284) ποσού 168,60€ διότι βάση απόφασης 118/21 του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών. αναδρομική χρέωση ποσού 41,72€ στον
λογαριασμό Αρέθουσα 2020 εκκαθάριση διότι βάση απόφασης 118/21
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών.
10. Κ Ι (κωδ 31313) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2020
εκκαθάριση ποσού 467,05€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/2772-3052) ποσού 145,30€ διότι βάση απόφασης 118/21 του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών. αναδρομική χρέωση ποσού 15,65€ στον
λογαριασμό Αρέθουσα 2020 εκκαθάριση διότι βάση απόφασης 118/21
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών.
11. Κ Ι (κωδ.31314) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2020
εκκαθάριση ποσού 551,30€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/5263-5611) ποσού 368,90€ διότι βάση απόφασης 118/21 του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών. αναδρομική χρέωση ποσού 142,60€ στον
λογαριασμό Αρέθουσα 2020 εκκαθάριση διότι βάση απόφασης 118/21
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών.
12. Κ Ν (κωδ.31708) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2020
εκκαθάριση ποσού 313,25€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-
νέα/7134-7488) ποσού 193,05€ διότι βάση απόφασης 118/21 του Δ.Σ.
της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών. αναδρομική χρέωση ποσού 36,20€ στον
λογαριασμό Αρέθουσα 2020 εκκαθάριση διότι βάση απόφασης 118/21
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. θα γίνει διόρθωση σε ότι αφορά το κόστος
υπολειπομένων κυβικών.
13. Μ Σ (κωδ. 33565) διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα 2018
εξόφληση ποσού 69,90€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/1078-1078) ποσού 29,90, διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα
2019 έναντι ποσού 38,35€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/1078-1078) ποσού 27,70€, διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα
2019 εξόφληση ποσού 36,45€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/1078-1078) ποσού 29,95€, διαγραφή του λογαριασμού Αρέθουσα
2020 έναντι ποσού 32,30€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/1078-1078) ποσού 27,70€ και διαγραφή του λογαριασμού
Αρέθουσα 2020 εκκαθάριση ποσού 61,90€ και δημιουργία νέου με
ενδείξεις (παλιά-νέα/1078-1078) ποσού 29,90€. Για τα έτη 2015 έως
και 2017 θα γίνει μόνο αλλαγη των ενδείξεων διότι ούτως ή άλλως
χρεώνεται πάγιες χρεώσεις. Οι ενδείξεις της δεν αντιστοιχούν στις
πραγματικές. Η Κ.Μ κατέθεσε φωτογραφικό υλικό με την ένσταση της
με ένδειξη 1078m3
.Να γίνει διόρθωση των ενδείξεων από το 2015 εώς
και το 2020 με ένδειξη 1078m3
-1078m3
χρεώνοντας έτσι την ελάχιστη
χρέωση παγίου διότι η ένδειξη που κατέθεσε η κ.Μ είναι μικρότερη από
αυτή που χρεωνόταν τα προηγούμενα χρόνια.
14. Α Ν (κωδ.36466) διαγραφή των οφειλών της καρτέλας της ποσού
476,09€ (άνευ τόκων) δεν υπάρχει δίκτυο νερού της Δ.Ε.Υ.Α. σε εκείνο
το σημείο. Με βάση τον έλεγχο του εργατοτεχνικού προσωπικού της
Δ.Ε.Υ.Α.Β. δεν υπάρχει παροχή νερού στο αγρόκτημα.
15. Χ Ε (κωδ. 24890) διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός 2020
εκκαθάριση ποσού 51,60€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/204-215) ποσού -3,90€ διότι οι ενδείξεις της είναι λανθασμένες . Το
2016 υπήρχε σωστή καταγεγραμμένη ένδειξη 171m3. Το 2021 ύστερα
από φωτογραφικό υλικό που κατέθεσε η ίδια με ένσταση της βρέθηκε
ένδειξη 215m3. Η διαφορά που προκύπτει από τος δύο καταναλώσεις
είναι 44m3 για τα οποία έχει γίνει διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη
από 2017 έως 2020 χρεώνοντας έτσι την ελάχιστη χρέωση παγίου.
16. Κ Α (κωδ. 36348) διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός 2020
εκκαθάριση ποσού 682,50€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/153-154) ποσού 29,95€ και διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός
2021 1ο έναντι ποσού 46,60€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/154-154) ποσού 23.55€ διότι οι ενδείξεις της δεν αντιστοιχούν στις
πραγματικές. Το 2015 υπήρχε σωστή καταγεγραμμένη ένδειξη 149m3.
Το 2021 ύστερα από φωτογραφικό υλικό που κατέθεσε η ίδια με
ένταση της βρέθηκε ένδειξη 154m3.H διαφορά που υπάρχει από τις
δύο καταναλώσεις είναι 5 m3 στα οποία βάση απόφασης 21/21 του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. έχει γίνει διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη 2016
έως 2020 χρεώνοντας έτσι την ελάχιστη χρέωση παγίου. Για τα έτη
2016 έως και 2019 θα γίνει μόνο αλλαγή των ενδείξεων διότι ούτως ή
άλλως χρεώνεται πάγιες χρεώσεις.
17. Τ Γ (κωδ. 26296) διαγραφή του λογαριασμού Μηλιές 2019 εξόφληση
ποσού 481,70€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/3667-
3677) ποσού 29,95€ διαγραφή του λογαριασμού Μηλιές 2020 έναντι
ποσού 148,00€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/3677-
3677) ποσού 27,70€ διαγραφή του λογαριασμού Μηλιές 2020
εξόφληση ποσού 361,40€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/3677-3687) ποσού 29,95€ και διαγραφή του λογαριασμού Μηλιές 1 ο έναντι ποσού 95,75 και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/3687-3687) ποσού 23,55€ διότι οι ενδείξεις του δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές 2021 ύστερα από φωτογραφικό υλικό που κατέθεσε ο
ίδιος με ένσταση του, βρέθηκε ένδειξη 3687m3.Η διαφορά που
προκύπτει από τις δύο καταναλώσεις είναι 20m3. Βάση απόφασης
21/21 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. να γίνει διαμερισμός των κυβικών ανά τα
έτη 2019 εώς 2020 χρεώνοντας έτσι την ελάχιστη χρέωση παγίου.
18. Π Μ (κωδ.23684) διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός 2015
ποσού 113,20€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/578-596)
ποσού 57,60€ διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός 2016 ποσού
113,25€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/596-614) ποσού
57,65€ διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός 2017 έναντι ποσού
42,50€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/614-614) ποσού
27,70€ διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός 2017 εξόφληση
ποσού 70,75€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/614-632)
ποσού 29,95€ διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός 2018 έναντι
ποσού 42,50€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/632-632)
ποσού 27,70€ διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός 2018
εξόφληση ποσού 70,70€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/632-650) ποσού 29,95€ διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός
2019 έναντι ποσού 42,50€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/650-650) ποσού 27,70€ διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός
2019 εξόφληση ποσού 70,75€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/650-668) ποσού 29,95€ διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός
2020 έναντι ποσού 42,50€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/668-668) ποσού 27,70€ διαγραφή του λογαριασμού Άνω Σταυρός
2020 εκκαθάριση ποσού 71,40€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις
(παλιά-νέα/668-689) ποσού 29,95€ και διαγραφή του λογαριασμού
Άνω Σταυρός 2021 1ο
έναντι ποσού 32,55€ και δημιουργία νέου με
ενδείξεις (παλιά-νέα/689-689) ποσού 23,55€. Οι ενδείξεις της δεν
αντιστοιχούν στις πραγματικές. Το 2014 υπήρχε σωστή
καταγεγραμμένη ένδειξη 578m3. Το 2021 ύστερα από φωτογραφικό
υλικό που κατέθεσε η ίδια με ένταση της βρέθηκε ένδειξη 689m3.H
διαφορά που υπάρχει από τις δύο καταναλώσεις είναι 111 m3 στα
οποία βάση απόφασης 21/21 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. να γίνει
διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη 2015 εώς 2020 χρεώνοντας έτσι
την ελάχιστη χρέωση παγίου.
19. Β Ι (κωδ. 26896) διαγραφή του λογαριασμού Μικρή Βόλβη 2021 1ο
έναντι ποσού 45,25€ και δημιουργία νέου με αλλαγή κατηγορίας
χρέωσης από «Άρδευση-Εκτάσεις» σε «Οικιακό» ποσού 23,55€ διότι
πρόκειται για οικία.
20. Χ Α (κωδ. 11602) διαγραφή του λογαριασμού Βρασνά 2020
εκκαθάριση ποσού 275,45 και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-
νέα/360-432) ποσού 29,95€ και διαγραφή του λογαριασμού Βρασνά
2021 1ο
έναντι ποσού 62,75€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/432-432) ποσού 23,55€ διότι χρεώθηκε όλα τα κυβικά σε έναν
λογαριασμό .Η κ.Χ κατέθεσε φωτογραφικό υλικό μαζί με την ένσταση
της με ένδειξη 432m3.Να γίνει διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη
2015 εώς 2020 χρεώνοντας έτσι την ελάχιστη χρέωση παγίου. Για τα
έτη 2015 έως και 2019 θα γίνει διόρθωση μόνο των ενδείξεων με
κατανάλωση 72 κυβικά ανά έτος επειδή ούτως ή άλλως χρεώθηκε
πάγιες χρεώσεις.
21. Χ Δ (κωδ. 9278) διαγραφή του λογαριασμού Βρασνά 2021 1ο
έναντι
ποσού 26,35 και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/1890-1890)
ποσού -45,80€ διότι το υδρόμετρο δεν χρησιμοποιείτε. Θα πρέπει από
το 2015 εώς το 2020 να χρεωθεί ένδειξη από 1890m3 σε 1890m3
χρεώνοντας έτσι στην κ. Χ την ελάχιστη χρέωση παγίου.
22. Μ Δ (κωδ. 7921) διαγραφή του λογαριασμού Βρασνά 2020 εκκαθάριση
ποσού 322,60€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/2198-
2267) ποσού 29,90€ και διαγραφή του λογαριασμού Βρασνά 1ο
έναντι
ποσού 70,70€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (πάλιά-νέα/2267-2267)
ποσού 23,60€, διότι το 2019 υπήρχε σωστή καταγεγραμμένη ένδειξη
2198m3. Το 2021 ύστερα από φωτογραφικό υλικό που κατέθεσε η ίδια
με ένσταση της βρέθηκε ένδειξη 2336m3.Η διαφορά που προκύπτει
από τις δύο καταναλώσεις είναι 138m3. Να γίνει διαμερισμός των
κυβικών ανά τα έτη 2020 και 2021 χρεώνοντας έτσι την ελάχιστη
χρέωση παγίου.
23. Μ Μ (κωδ.4964) διαγραφή του λογαριασμού Ασπροβάλτα 2019
εξόφληση ποσού 291,65 και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/0-
1) ποσού 29,90€, διαγραφή του λογαριασμού Ασπροβάλτα 2020 έναντι
ποσού 97,40€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/1-1) ποσού
27,70€, διαγραφή του λογαριασμού Ασπροβάλτα 2020 εκκαθάριση
ποσού 222,00€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/1-1) ποσού
29,95€ και διαγραφή του λογαριασμού Ασπροβάλτα 2021 1ο
έναντι
ποσού 65,35€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/1-1) ποσού
22,55€ διότι τέλη του 2018 άλλαξε υδρόμετρο και εκ παραδρομής δεν
περάστηκε στο σύστημα. Ο κ.Μ μαζί με την αίτηση του κατέθεσε και
φωτογραφία του υδρομέτρου του το οποίο είχε ένδειξη 1 m3. Να γίνει
διόρθωση του λογαριασμού 2019 και 2020 ξεκινώντας με αφετηρία
ενδείξεων το 2019 χρεώνοντας του έτσι την ελάχιστη χρέωση παγίου.
24. B C L (κωδ.18860) διαγραφή του λογαριασμού Ασπροβάλτα 2021 1ο
έναντι ποσού 36,20 και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/3410-
3410) ποσού -55,55€ διότι οι καταναλώσεις της δεν αντιστοιχούν στις
πραγματικές. Να γίνει διόρθωση στις ενδείξεις του 2020 διότι οι
προηγούμενες είναι σωστά καταγεγραμμένες. Πιο συγκεκριμένα να
γίνει διόρθωση του λογαριασμού του 2020 με ένδειξη από 3347m3
σε
3410m3
και κατά συνέπεια να γίνει και διόρθωση στο 1ο
έναντι 2021.
25. Μ Κ (κωδ. 11638) διαγραφή του λογαριασμού Βρασνά 2021 1ο
έναντι
ποσού 28,75€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/818-818)
ποσού -8,95€ διότι οι ενδείξεις του δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές.
Το 2017 υπήρχε σωστή καταγεγραμμένη ένδειξη 611m3. Το 2021
ύστερα από φωτογραφικό υλικό που κατέθεσε ο ίδιος βρέθηκε ένδειξη
818m3.Η διαφορά που προκύπτει από τις δύο καταναλώσεις είναι
207m3. Να γίνει διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη 2018 εώς 2020
χρεώνοντας έτσι την ελάχιστη χρέωση παγίου.
26. Σ Γ (κωδ. 8640) διαγραφή του λογαριασμού Βρασνά 2020 εκκαθάριση
ποσού 510,35€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/576-768)
ποσού 178,10€ και διαγραφή του λογαριασμού Βρασνά 2021 1ο
έναντι
ποσού 100,30€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/768-768)
ποσού 33,20€ διότι το 2017 έγινε αλλαγή υδρομέτρου και εκ
παραδρομής δεν περάστηκε στο σύστημα. Το 2021 ύστερα από
φωτογραφικό υλικό που κατέθεσε ο ίδιος με ένσταση του βρέθηκε
ένδειξη 768m3. Να γίνει διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη 2017 εώς
2020 χρεώνοντας έτσι 192 κυβικά ανά έτος
27. Σ Π (κωδ 8784) διαγραφή του λογαριασμού Βρασνά 2020 εκκαθάριση
ποσού 154,25€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/3498-
3612) ποσού 48,15€ και διαγραφή του λογαριασμού Βράσνα 2021 1ο
έναντι ποσού 43,60€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/3612-
3612) ποσού 25,00€ διότι το 2015 υπήρχε σωστή καταγεγραμμένη
ένδειξη 3042m3. Το 2021 ύστερα από φωτογραφικό υλικό που
κατέθεσε ο ίδιος με ένσταση του βρέθηκε ένδειξη 3727m3.Η διαφορά
που προκύπτει από τις δύο καταναλώσεις είναι 685m3. Να γίνει
διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη 2016 εώς 2021 χρεώνοντας έτσι
114 κυβικά ανά έτος
28. Φ Ι (κωδ. 9245) διαγραφή του λογαριασμού Βρασνά 2020 εκκαθάριση
ποσού 177,75€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιά-νέα/3263-
3395) ποσού 72,30€ και διαγραφή του λογαριασμού Βρασνά 2021 1ο
έναντι ποσού 47,55€ και δημιουργία νέου με ενδείξεις (παλιάνέα/3395-3395) ποσού 26,80€διότι η κατανάλωση που χρεώθηκε
αντιστοιχεί σε προηγούμενα έτη. Το 2015 υπήρχε σωστή διαπιστωμένη
ένδειξη 2739m3. To 2021 ύστερα από φωτογραφικό υλικό που
κατέθεσε ο ίδιος με την αίτηση του βρέθηκε ένδειξη 3395m3.

Η
διαφορά που προκύπτει από τις δύο καταναλώσεις είναι 656m3 για τα
οποία να γίνει διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη από το 2016 εώς
και το 2020 χρεώνοντας έτσι 131m3/ανά έτος

1. Τ Κ (κωδ.29106) αναδρομική χρέωση ποσού 81,29€ στον λογαριασμό
1ο έναντι 2021 διότι οι ενδείξεις του δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές.
Το 2015 υπήρχε σωστή διαπιστωμένη ένδειξη 1551m3.To 2020
ύστερα από καταμέτρηση για την Δ.Ε. Μαδύτου βρέθηκε ένδειξη
3322m3.H διαφορά που προκύπτει από τις δύο καταναλώσεις είναι
1771m3 στα οποία ο διαμερισμός γίνεται ανά τα έτη 2016 έως 2020
χρεώνοντας έτσι 354 m3 ανά έτος.
2. Π Η (κωδ. 4000) αναδρομική χρέωση ποσού 33,74€ στον επόμενο
λογαριασμό ύδρευσης διότι το 2018 υπήρχε σωστή καταγεγραμμένη
ένδειξη 882m3. Το 2021 ύστερα από φωτογραφικό υλικό που κατέθεσε
ο ίδιος με ένσταση του βρέθηκε ένδειξη 1342m3. Η διαφορά που
προκύπτει από τις δύο καταναλώσεις είναι 460m3. Να γίνει
διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη 2019 εώς 2021 χρεώνοντας έτσι
153 κυβικά ανά έτος
3. Σ Γ (κωδ. 8640) αναδρομική χρέωση ποσού 87,84€ στον λογαριασμό
Βρασνά 2020 εκκαθάριση διότι το 2017 έγινε αλλαγή υδρομέτρου και
εκ παραδρομής δεν περάστηκε στο σύστημα. Το 2021 ύστερα από
φωτογραφικό υλικό που κατέθεσε ο ίδιος με ένσταση του βρέθηκε
ένδειξη 768m3. Να γίνει διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη 2017 εώς
2020 χρεώνοντας έτσι 192 κυβικά ανά έτος
4. Σ Π (κωδ. 8784) αναδρομική χρέωση ποσού 10,51€ στον λογαριασμό
Βρασνά 2020 εκκαθάριση διότι το 2015 υπήρχε σωστή
καταγεγραμμένη ένδειξη 3042m3. Το 2021 ύστερα από φωτογραφικό
υλικό που κατέθεσε ο ίδιος με ένσταση του βρέθηκε ένδειξη 3727m3.Η
διαφορά που προκύπτει από τις δύο καταναλώσεις είναι 685m3. Να
γίνει διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη 2016 εώς 2021 χρεώνοντας
έτσι 114 κυβικά ανά έτος
5. Φ Ι (κωδ. 9245) αναδρομική χρέωση ποσού 24,20€ στον λογαριασμό
Βρασνά 2020 εκκαθάριση διότι η κατανάλωση που χρεώθηκε
αντιστοιχεί σε προηγούμενα έτη. Το 2015 υπήρχε σωστή διαπιστωμένη
ένδειξη 2739m3. To 2021 ύστερα από φωτογραφικό υλικό που
κατέθεσε ο ίδιος με την αίτηση του βρέθηκε ένδειξη 3395m3. Η
διαφορά που προκύπτει από τις δύο καταναλώσεις είναι 656m3 για τα
οποία να γίνει διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη από το 2016 εώς
και το 2020 χρεώνοντας έτσι 131m3/ανά έτος

Αναδρομική αφαίρεση ποσού στους παρακάτω καταναλωτές για
τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

1. Τ Κ (κωδ.29108) αναδρομική αφαίρεση ποσού -405,41€ στον
λογαριασμό 1ο έναντι 2021 διότι οι ενδείξεις του δεν αντιστοιχούν στις
πραγματικές. Το 2015 υπήρχε σωστή διαπιστωμένη ένδειξη
1551m3.To 2020 ύστερα από καταμέτρηση για την Δ.Ε. Μαδύτου
βρέθηκε ένδειξη 3322m3.H διαφορά που προκύπτει από τις δύο
καταναλώσεις είναι 1771m3 στα οποία ο διαμερισμός γίνεται ανά τα έτη
2016 έως 2020 χρεώνοντας έτσι 354 m3 ανά έτος.
2. Τ Κ (κωδ.28469) αναδρομική αφαίρεση ποσού -310,14€ στον
λογαριασμό 1ο έναντι 2021 διότι οι ενδείξεις του δεν αντιστοιχούν στις
πραγματικές. Το 2015 υπήρχε σωστή διαπιστωμένη ένδειξη
3314m3.To 2020 ύστερα από καταμέτρηση για την Δ.Ε. Μαδύτου
βρέθηκε ένδειξη 5518m3.H διαφορά που προκύπτει από τις δύο
καταναλώσεις είναι 2204m3 στα οποία ο διαμερισμός γίνεται ανά τα έτη
2016 έως 2020 χρεώνοντας έτσι 441 m3 ανά έτος.
3. Χ Ε (κωδ 24890) αναδρομική αφαίρεση ποσού -33,87€ στον
λογαριασμό Σταυρός 2020 εκκαθάριση, διότι οι ενδείξεις της είναι
λανθασμένες . Το 2016 υπήρχε σωστή καταγεγραμμένη ένδειξη
171m3. Το 2021 ύστερα από φωτογραφικό υλικό που κατέθεσε η ίδια
με ένσταση της βρέθηκε ένδειξη 215m3. Η διαφορά που προκύπτει
από τος δύο καταναλώσεις είναι 44m3 για τα οποία θα γίνει
διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη από 2017 έως 2020 χρεώνοντας
έτσι την ελάχιστη χρέωση παγίου.
4. Β Μ (κωδ. 5473) αναδρομική αφαίρεση ποσού – 31,19€ στον επόμενο
λογαριασμό ύδρευσης διότι η ένδειξη του δεν αντιστοιχεί στην
πραγματική. Ύστερα από φωτογραφικό υλικό που κατέθεσε ο ίδιος με
την ένσταση του βρέθηκε ένδειξη 1684m3 Να γίνει διόρθωση του
λογαριασμού του για το 2020 με ένδειξη από 1616m3 σε 1684m3.
5. Χ Δ (κωδ. 9278) αναδρομική αφαίρεση ποσού – 69,39€ στον
λογαριασμό Βρασνά 2021 1ο
έναντι διότι το υδρόμετρο δεν
χρησιμοποιείτε. Θα πρέπει από το 2015 εώς το 2020 να χρεωθεί
ένδειξη από 1890m3 σε 1890m3 χρεώνοντας έτσι στην Κ. Χ την
ελάχιστη χρέωση παγίου.
6. B C L (κωδ.18860) αναδρομική αφαίρεση ποσού -79,15€ στον
λογαριασμό Ασπροβάλτα 2021 1ο
έναντι διότι οι καταναλώσεις της
δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές. Να γίνει διόρθωση στις ενδείξεις
του 2020 διότι οι προηγούμενες είναι σωστά καταγεγραμμένες. Πιο
συγκεκριμένα να γίνει διόρθωση του λογαριασμού του 2020 με
ένδειξη από 3347m3
σε 3410m3
και κατά συνέπεια να γίνει και
διόρθωση στο 1ο
έναντι 2021.
7. Μ Κ (κωδ. 11638) αναδρομική αφαίρεση ποσού -32,51€ στον
λογαριασμό Βρασνά 2021 1ο
έναντι διότι οι ενδείξεις του δεν
αντιστοιχούν στις πραγματικές. Το 2017 υπήρχε σωστή
καταγεγραμμένη ένδειξη 611m3. Το 2021 ύστερα από φωτογραφικό
υλικό που κατέθεσε ο ίδιος βρέθηκε ένδειξη 818m3.Η διαφορά που
προκύπτει από τις δύο καταναλώσεις είναι 207m3. Να γίνει
διαμερισμός των κυβικών ανά τα έτη 2018 εώς 2020 χρεώνοντας έτσι
την ελάχιστη χρέωση παγίου.
8. Κ Μ (κωδ. 23006) αναδρομική αφαίρεση ποσού -181,09€ στον
επόμενο λογαριασμό ύδρευσης διότι οι ενδείξεις του είναι λανθασμένες.
Το 2015 υπήρχε διαπιστωμένη ένδειξη 465m3
.To 2018 ύστερα από
φωτογραφικό υλικό που κατέθεσε ο ίδιος με την ένσταση του βρέθηκε
ένδειξη 487m3
.H διαφορά που προκύπτει από τις δύο καταναλώσεις
είναι 22 m3
στα οποία προτείνεται βάση απόφασης 21/21 του Δ.Σ. της
Δ.Ε.Υ.Α.Β. να γίνει διαμερισμός ανά τα έτη 2016 εώς 2018 χρεώνοντας
την ελάχιστη χρέωση παγίου .Ο κ. Κ στην ένσταση του αναφέρει ότι το
2019 άλλαξε υδρόμετρο αλλά εκ παραδρομής η υπηρεσία δεν το
πέρασε στο σύστημα .Κατέθεσε φωτογραφικό υλικό με το καινούργιο
του υδρόμετρο με ένδειξη 45m3
.Να γίνει διαμερισμός ανά τα έτη 2019
εώς 2021 χρεώνοντας έτσι την ελάχιστη χρέωση παγίου.
Διόρθωση μόνο των ενδείξεων στους παρακάτω καταναλωτές:
1. Δ Β (κωδ. 23282) διόρθωση των ενδείξεων για τα έτη από 2015 μέχρι
και 2020 διότι ούτως ή άλλως χρεώνεται πάγιες χρεώσεις.
2. Σ Φ (κωδ. 4787) διόρθωση των ενδείξεων για τα έτη από 2016 μέχρι
και 2020 διότι ούτως ή άλλως χρεώνεται πάγιες χρεώσεις.
Διαγραφή λογαριασμών και διακοπή έκδοσής τους για τους λόγους που
αναφέρονται παρακάτω:
1. Σ Α (κωδ. 27522) διαγραφή όλων των λογαριασμών από τον
λογαριασμό Σταυρός 2013 έναντι μέχρι και τον λογαριασμό Σταυρός
2021 1ο
έναντι καθώς και των ειδικών λογαριασμών για τη σύνδεση με
το αποχετευτικό δίκτυο όπως και του λογαριασμών προσαυξήσεων
Τόκοι Σταυρός 2013 εξόφληση και Τόκοι Σταυρός 2015 διότι
πρόκειται για διπλοεγγραφή μιας και ο ίδιος πληρώνει τον ίδιο
λογαριασμό με κωδικό 27523.Ύστερα από έρευνα της υπηρεσίας, να
γίνει διαγραφή των λογαριασμών στον κωδικό 27522 και
απενεργοποίηση της καρτέλας καθώς κατόπιν σχετικού ελέγχου από
τους υδραυλικούς της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια
παροχή που ανήκει στον κ.Σ-Α Ζ για την οποία εκδίδεται λογαριασμός
στον κωδικό 27523.Έχουν προσκομίσει και Ε9 από τα οποία δεν
προκύπτει κάποιο ακίνητο που υδροδοτείται επιπλέον
2. Μ Σ (κωδ. 25183) διαγραφή του λογαριασμού Σταυρός 2021 1ο
έναντι
ποσού 28,65€ διότι στην συγκεκριμένη καρτέλα έχει προβεί σε αίτηση
διακοπής. Η συγκεκριμένη καρτέλα αναφέρεται σε χωράφι το οποίο
πλέον έχει άλλη παροχή. Να γίνει διαγραφή του λογαριασμού “1ο
έναντι 2021” στον κωδικό 25183 λόγω αίτησης στις 18.08.21 και
αίτηση διακοπής με αρ.πρωτ:2791/18.08.21
3. Γ Ι (κωδ. 27623) διαγραφή των λογαριασμών Σταυρός 2017 έναντι
ποσού 27,70€, Σταυρός 2017 εξόφληση ποσού 29,90€, Σταυρός 2018
έναντι 27,75€, Σταυρός 2018 εξόφληση ποσού 29,90€,Σταυρός 2019
έναντι ποσού 27,70€, Σταυρός 2019 εξόφληση ποσού 29,95, Σταυρός
2020 έναντι ποσού 27,70€, Σταυρός 2020 εκκαθάριση 29,90€ και
Σταυρός 2021 1ο
έναντι ποσού 23,55€ διότι το συγκεκριμένο ακίνητο το
πούλησε το 2017 .Ύστερα από έρευνα την υπηρεσίας να γίνει
διαγραφή των λογαριασμών από το 2017 εώς και το 2021 διότι το
ακίνητο πουλήθηκε το 2017 σε άλλον ιδιοκτήτη ο οποίος αντί να
πληρώνει τους λογαριασμούς από το 2017 στην παραπάνω καρτέλα
με κωδικό 27623 η υπηρεσία εκ παραδρομής δημιούργησε νέα
καρτέλα με κωδικό 49519 όπου πληρώνονταν εκεί οι λογαριασμοί.
4. Ε Π (κωδ. 2728) διαγραφή των λογαριασμών Ασπροβάλτα 2019
εξόφληση ποσού 107,25€, Ασπροβάλτα 2020 έναντι ποσού 52,50€,
Ασπροβάλτα 2020 εκκαθάριση ποσού 54,70€ αποχέτευση 2021 ποσού
49,60€ και Ασπροβάλτα 2021 1ο
έναντι ποσού 23,55€ διότι εκ
παραδρομής ενεργοποιήθηκε από την υπηρεσία μας. Υστερα από
έλεγχο της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής από την
υπηρεσία μας ενεργοποιήθηκε η καρτέλα με κωδικό 2728 ενώ ο κ.Ε
αιτήθηκε αλλαγή ονόματος για τους κωδικούς 2727 και 2726. Να
διαγραφούν οι λογαριασμοί που έχουν εκδοθεί και να απενεργοποιηθεί
η καρτέλα με κωδικό 2728.

Απορρίπτει τις ενστάσεις των:

1. Π Δ (κωδ.34554) την αίτηση του με αρ.πρωτ:5403/03.09.21 διότι
χρεώνεται την ελάχιστη χρέωση παγίου.
2. Τ Φ (κωδ.35167) την αίτηση της με αρ.πρωτ.:5651/17.09.21 λόγω
σωστής καταγραφής κυβικών. Επίσης δεν μπορούν να διαχωριστούν
από την βάση δεδομένων οι προηγούμενες οφειλές και να αποσταλούν
ξεχωριστοί λογαριασμοί.
3. Α Ι (κωδ.33707) αίτηση του με αρ.πρωτ:5560/14.09.21 διότι προκύπτει
σωστή καταγραφή κυβικών.
4. Σ Α (κωδ. 26996) διότι έχει ένα λογαριασμό ποσού 52,04€ το οποίο
μεταφέρθηκε από την μετάπτωση υπολοίπων από τον Δήμο και το
οποίο μαζί με τις προσαυξήσεις ανέρχεται στα 69,20€.
5. Σ Τ (κωδ. 27257) διότι πρόκειται για σωστή καταγραφή κυβικών

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Volvi

Σχετικά Αρθρα