Σάββατο 18/05/2024

Απών ο Δήμος Βόλβης απο τα 106,8 εκατ. ευρώ έργα αγροτικής οδοποιίας

Απών ο Δήμος Βόλβης απο τα 106,8 εκατ. ευρώ τα έργα αγροτικής οδοποιίας με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών θα επικαιροποιηθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου μήπως προλάβουν και σώσουν ένα σοβαρό κονδύλι που θα βοηθήσει για κτηνοτρόφους και αγρότες .

Στα 106.881.259,33 ευρώ, θα φθάσει τελικά το πρόγραμμα αγροτικής οδοποιίας (Δράση 4.3.4) μετά την εξασφάλιση υπερδέσμευσης ύψους 63 εκατ. ευρώ, πλέον των 43 εκατ. ευρώ που αρχικώς είχαν εγκριθεί.

Σήμερα υπεγράφη η απόφαση με την οποία καθορίζεται ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, αρχικού προϋπολογισμού 43 εκατ. ευρώ.

ΘΕΜΑ: Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της με αριθμ. 5474/23-12-2021 πρόσκλησης της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Π.Α.Α. 2014 – 2020).

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αριθμ. 5474/23-12-2021 πρόσκληση της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Π.Α.Α. 2014-2020.

2) Το με αριθμ. 1996/24-08-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Σ.Σ. Κ.Α.Π. για την έγκριση υπερδέσμευσης στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»
του Π.Α.Α. 2014-2020.
Μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 5474/23-12-2021 πρόσκλησης της
Δράσης 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Π.Α.Α. 2014 – 2020 σας αποστέλλουμε συνημμένα τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων.
Στο συνημμένο πίνακα παρουσιάζονται:
Α) οι παραδεκτές αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται προς ένταξη στο πλαίσιο της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης και πιστώσεων υπερδέσμευσης κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά με το οικονομικό τους αντικείμενο όπως διαμορφώθηκε κατά το 2/3 διοικητικό έλεγχο.

Ειδικότερα, οι παραδεκτές αιτήσεις ανέρχονται σε 194 με σωρευτική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 106.881.259,33 €.
Β) οι μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση του κάθε κριτηρίου επιλεξιμότητας και τη βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου επιλογής τόσο των παραδεκτών, όσο και των μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης αναγράφονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α..

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Π.Α.Α. 2014 – 2020 και στη σχετική πρόσκληση (παρ. 6.1), μπορείτε να υποβάλλετε προσφυγή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός
αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του παρόντος στην Υπηρεσία σας. (ημερομηνία λήξης υποβολής προσφυγών η 02/09/2022 ώρα 23:59:59)
Οι τυχόν προσφυγές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α. – Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων.

Για την ανάρτηση στο Ο.Π.Σ.Α.Α. προβαίνετε σε τροποποίηση της αίτησης στήριξης που αξιολογήθηκε επισυνάπτοντας τη σχετική
προσφυγή στον κωδικό εγγράφου ΑΟ_ΑΣ_111n και τα τυχόν συνοδευτικά της στοιχεία και έγγραφα στους αντίστοιχους κωδικούς με τους οποίους σχετίζονται.
Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών θα επικαιροποιηθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου.
Ο συνημμένος προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Α.Α.: www.agrotikianaptixi.gr

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

 

Κοινοποίηση:

Facebook
Twitter
Email
Εκτύπωση
Live Volvi

Σχετικά Αρθρα